menu

Smluvní podmínky

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK Jana Husárová

 

1. Cenové a platební podmínky

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a podepsané cestovní smlouvy a potvrzené CK. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za vlastní. V případě, že se nejedná o hromadnou přihlášku, u nezletilých osob do 18 let musí závaznou přihlášku podepsat jeho zákonný zástupce. Převzetím a potvrzením cestovní smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu účastní jiná osoba v oznámení uvedená.

Další podmínkou závazné rezervace je zaplacení zálohy i doplatku v termínu uvedeném na cestovní smlouvě. Za služby, které jsou součástí zájezdu a které účastník nevyužije, se náhrada neposkytuje. CK má právo v nezbytných případech zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí účastníky informovat písemně do 21 dnů před zahájením zájezdu. V případě zvýšení ceny o více než 10 procent původní ceny, má účastník právo v termínu do 5 dnů zrušit účast na akci. V tomto případě CK vrátí účastníkovi celou zaplacenou částku. Při odstoupení od smlouvy po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10 procent platí stornovací podmínky.

Jestliže zákazník svým chováním a jednáním ovlivní průběh a organizaci zájezdu tak, že nebude moci být dodržen program zájezdu a vzniknou další náklady CK a zákazníkům CK (zejména na dopravu, ubytování, pokuty apod.), plně hradí tyto náklady zákazník, který situaci způsobil. Nepřijde-li zákazník na dohodnutý odjezd ve smluvený čas, nespojí-li se neprodleně s CK nebo pověřenou osobou do 15 min, zájezd pokračuje v programu a zákazník se dopraví do hotelu, domů nebo do sjednaného místa na vlastní náklady.

 

2. Změna služeb

CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné, a které CK úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu. Na základě mezinárodních přepravních předpisů a aktuálního dění si CK vyhrazuje právo změny plánované trasy, místa a času odjezdu a příjezdu.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Zákazník

K právům zákazníka zejména patří vyžadovat poskytnutí služeb vymezených v cestovní smlouvě. Nevyužít služby, které jsou součástí zájezdu, ale nemá nárok na vrácení peněz. Kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy za předpokladu splnění stornovacích podmínek.

K základním povinnostem zákazníků patří zejména zaplatit CK sjednanou cenu zájezdu dle pokynů uvedených v cestovní smlouvě. Obstarat si a mít u sebe platný cestovní doklad a dělat vše pro to, aby během svého pobytu a při cestě autobusem nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu způsobí, je povinen ji uhradit.

Na zájezdech objednaných školou, objednavatel zájezdu (škola, která zájezd objednává) odpovídá za zajištění bezpečnosti studentů v průběhu celého zájezdu tak, že pověří pedagogický doprovod zajištěním dozoru nad studenty v průběhu celého zájezdu a zároveň poučí veškeré účastníky zájezdu (žáky, studenty) o jejich správném chování na zájezdu.

b) Cestovní kancelář

CK zašle zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu „Pokyny k odjezdu“ a další podrobné informace, pokud nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo katalogu, informace o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby. Na zájezdech objednaných školou CK odpovídá za zajištění veškerých služeb v rámci stanoveného programu a zároveň odpovídá za bezpečnost studentů během celého zájezdu s výjimkou případů vyšší moci a případů, kdy si žáci nebo studenti způsobí škodu svojí nekázní či nevhodným chování. CK neodpovídá za bezpečnost dětí během jejich osobního volna.

 

4. Zrušení zájezdu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK kdykoliv před odjezdem a to písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu u CK.

Při odstoupení od smlouvy zaplatí zákazník tyto storno poplatky:

50 % ze sjednané ceny v době delší než 35 dnů před odjezdem

60 % ze sjednané ceny v době 17 – 35 dnů před odjezdem

80 % ze sjednané ceny v době 7  – 16 dnů před odjezdem

100 % ze sjednané ceny v době kratší než 6 dnů před odjezdem

CK si vyhrazuje právo stornovat zájezd klientovi při nezaplacení zálohy a doplatku ve stanoveném termínu. V případě zpoždění nebo nenastoupení na zájezd nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu.

 

5. Zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře

CK je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků (uveden v detailu zájezdu na www.jhtravel.cz) nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději do 3 dnů před odjezdem.

V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavírání smlouvy předvídat (záplavy, politická situace aj.) V tomto případě si CK také vyhrazuje právo na změnu data a hodiny odjezdu a příjezdu, změnu tras, věcného i časového programu.

Ve všech výše uvedených případech obdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprodleně a zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

 

6. Reklamace zákazníkem

V případě, že rozsah a kvalita služeb neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace. V průběhu zájezdu je zákazník povinen případnou reklamaci závady uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém. Obrací se tedy na zástupce CK nebo na průvodce. Vyžaduje-li to povaha závady, uplatňuje zákazník reklamaci v cestovní kanceláři pouze písemně a to nejpozději do 3 měsíců po návratu.

 

7. Cestovní pojištění

CK doporučuje klientovi sjednat cestovní pojištění do zahraničí. CK na přání zákazníka umožní uzavřít kromě zdravotního pojištění rovněž sdružené pojištění na cesty a pobyt za příplatek, které obsahuje – úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu občanů způsobenou při cestách a pobytu, pojištění storna zájezdu – zdravotní důvody. V případě zájmu poskytne CK zákazníkovi podrobné informace před uzavřením cestovní smlouvy. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy.

 

8. Závěrečná ustanovení

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že byl informován o tom, že CK Jana Husárová má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené na cestovní smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze CK a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CK. Na základě zmocnění uděluje uvedený souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob. Podpisem závazné přihlášky zákazník potvrzuje, že bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými podmínkami CK Jana Husárová.

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK Jana Husárová
 
 1. Cenové a platební podmínky
 
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a podepsané cestovní smlouvy a potvrzené CK. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí objednavatel jako za vlastní. V případě, že se nejedná o hromadnou přihlášku, u nezletilých osob do 18 let musí závaznou přihlášku podepsat jeho zákonný zástupce. Převzetím a potvrzením cestovní smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu účastní jiná osoba v oznámení uvedená.
 
Další podmínkou závazné rezervace je zaplacení zálohy i doplatku v termínu uvedeném na cestovní smlouvě. Za služby, které jsou součástí zájezdu a které účastník nevyužije, se náhrada neposkytuje. CK má právo v nezbytných případech zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí účastníky informovat písemně do 21 dnů před zahájením zájezdu. V případě zvýšení ceny o více než 10 procent původní ceny, má účastník právo v termínu do 5 dnů zrušit účast na akci. V tomto případě CK vrátí účastníkovi celou zaplacenou částku. Při odstoupení od smlouvy po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10 procent platí stornovací podmínky.
 
Jestliže zákazník svým chováním a jednáním ovlivní průběh a organizaci zájezdu tak, že nebude moci být dodržen program zájezdu a vzniknou další náklady CK a zákazníkům CK (zejména na dopravu, ubytování, pokuty apod.), plně hradí tyto náklady zákazník, který situaci způsobil. Nepřijde-li zákazník na dohodnutý odjezd ve smluvený čas, nespojí-li se neprodleně s CK nebo pověřenou osobou do 15 min, zájezd pokračuje v programu a zákazník se dopraví do hotelu, domů nebo do sjednaného místa na vlastní náklady.
 
2. Změna služeb
 
CK je oprávněna uskutečnit změny jednotlivých služeb proti sjednanému obsahu smlouvy, které jsou nezbytné, a které CK úmyslně nezpůsobila a pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu. Na základě mezinárodních přepravních předpisů a aktuálního dění si CK vyhrazuje právo změny plánované trasy, místa a času odjezdu a příjezdu.
 
3. Práva a povinnosti smluvních stran
 
a) Zákazník
 
K právům zákazníka zejména patří vyžadovat poskytnutí služeb vymezených v cestovní smlouvě. Nevyužít služby, které jsou součástí zájezdu, ale nemá nárok na vrácení peněz. Kdykoli před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy za předpokladu splnění stornovacích podmínek.
 
K základním povinnostem zákazníků patří zejména zaplatit CK sjednanou cenu zájezdu dle pokynů uvedených v cestovní smlouvě. Obstarat si a mít u sebe platný cestovní doklad a dělat vše pro to, aby během svého pobytu a při cestě autobusem nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu způsobí, je povinen ji uhradit.
 
Na zájezdech objednaných školou, objednavatel zájezdu (škola, která zájezd objednává) odpovídá za zajištění bezpečnosti studentů v průběhu celého zájezdu tak, že pověří pedagogický doprovod zajištěním dozoru nad studenty v průběhu celého zájezdu a zároveň poučí veškeré účastníky zájezdu (žáky, studenty) o jejich správném chování na zájezdu.
 
b) Cestovní kancelář
 
CK zašle zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu „Pokyny k odjezdu“ a další podrobné informace, pokud nejsou obsaženy v cestovní smlouvě nebo katalogu, informace o možnosti kontaktu s nezletilou osobou nebo zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby. Na zájezdech objednaných školou CK odpovídá za zajištění veškerých služeb v rámci stanoveného programu a zároveň odpovídá za bezpečnost studentů během celého zájezdu s výjimkou případů vyšší moci a případů, kdy si žáci nebo studenti způsobí škodu svojí nekázní či nevhodným chování. CK neodpovídá za bezpečnost dětí během jejich osobního volna.
 
4. Zrušení zájezdu zákazníkem
 
Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu s CK kdykoliv před odjezdem a to písemně. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu u CK.
 
Při odstoupení od smlouvy zaplatí zákazník tyto storno poplatky:
 
50 % ze sjednané ceny v době delší než 35 dnů před odjezdem
 
60 % ze sjednané ceny v době 17 – 35 dnů před odjezdem
 
80 % ze sjednané ceny v době 7  – 16 dnů před odjezdem
 
100 % ze sjednané ceny v době kratší než 6 dnů před odjezdem
 
CK si vyhrazuje právo stornovat zájezd klientovi při nezaplacení zálohy a doplatku ve stanoveném termínu. V případě zpoždění nebo nenastoupení na zájezd nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu.
 
5. Zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře
 
CK je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků (uveden v katalogu nebo na letáku) nebo jestliže uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hospodárnosti proveditelné, zrušit zájezd nejpozději do 3 dnů před odjezdem.
 
V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavírání smlouvy předvídat (záplavy, politická situace aj.) V tomto případě si CK také vyhrazuje právo na změnu data a hodiny odjezdu a příjezdu, změnu tras, věcného i časového programu.
 
Ve všech výše uvedených případech obdrží zákazník peníze za sjednané služby zpět neprodleně a zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
 
6. Reklamace zákazníkem
 
V případě, že rozsah a kvalita služeb neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace. V průběhu zájezdu je zákazník povinen případnou reklamaci závady uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava na místě samém. Obrací se tedy na zástupce CK nebo na průvodce. Vyžaduje-li to povaha závady, uplatňuje zákazník reklamaci v cestovní kanceláři pouze písemně a to nejpozději do 3 měsíců po návratu.
 
7. Cestovní pojištění
 
CK doporučuje klientovi sjednat cestovní pojištění do zahraničí. CK na přání zákazníka umožní uzavřít kromě zdravotního pojištění rovněž sdružené pojištění na cesty a pobyt za příplatek, které obsahuje – úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu občanů způsobenou při cestách a pobytu, pojištění storna zájezdu – zdravotní důvody. V případě zájmu poskytne CK zákazníkovi podrobné informace před uzavřením cestovní smlouvy. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy.
 
8. Závěrečná ustanovení
 
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že byl informován o tom, že CK Jana Husárová má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (pojistná smlouva č. 1710110018 Generali Pojišťovna a.s., www.generali.cz).
 
Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené na cestovní smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze CK a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. dále zpracovávány pouze pro potřeby CK. Na základě zmocnění uděluje uvedený souhlas rovněž jménem všech spolucestujících osob. Podpisem závazné přihlášky zákazník potvrzuje, že bere na vědomí a souhlasí se Všeobecnými podmínkami CK Jana Husárová.