0

JH Travel

Informace k zájezdu

Podrobnosti ohledně průběhu přípravy a realizace školních zájezdů.

Cestovní pojištění

Všichny zájezdy pořádané JH Travel s.r.o. mají v základní ceně zahrnuto cestovní pojištění - tarif K5ST poskytované naším smluvním partnerem, kterým je UNIQA pojišťovna a.s. Tento tarif zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění atd...

Limity pojištění jsou názorně v níže uvedeném přehledu. V případě jakékoli nenadálé události, na kterou se pojištění vztahuje, je k dispozici nepřetržitá asistenční služba. Cestovní kancelař včetně průvodce vždy poskytuje maximální součinnost při řešení pojistných událostí.

Klienti, kteří si zakoupí pojištění jsou pojištěni po celou dobu čerpání služeb cestovním pojištěním u pojišťovny. Pojistný vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou. Nárok na plnění uplatňuje klient předepsaným způsobem přímo u této pojišťovny. Kartičky cestovního pojištění s číslem pojistné smlouvy a telefonním číslem asistenční služby a všeobecné podmínky cestovního pojištění obdrží klienti při odbavení zájezdu. Prosíme, zkontrolujte si před odjezdem na zájezd, zda máte sjednané pojištění. Pokud ne, je nutno toto sjednat individuálně. V případě: Odcizení zavazadel: událost neprodleně nahlaste policii a vyžádejte si protokol se seznamem odcizených věcí. Ztráta přepravě zavazadel předaných při oficiálnímu dopravci: požadujte doklad o ztrátě zavazadel dopravcem (PIR) Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku: zajistěte protokol mezi poškozeným a pojištěným s uvedením data, místa škody, jak ke škodě došlo, co bylo poškozeno, pořizovací cenou věci, datem pořízení. Protokol musí být podepsán pojištěným, poškozeným a dvěma svědky s uvedením jejich plného jména, data narození a adresy. Nemůže se jednat o osoby příbuzné. Dále také doklad o úhradě škody. Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví: zajistěte policejní protokol nebo protokol Horské služby či jiného oficiálního státního orgánu. Dále také písemné vyjádření svědků s uvedením jejich identifikace. V případě požadování zpětného proplacení nákladů v zahraničí, je možné nahlásit škodu online na stránkách www.uniqa.cz V situaci vyžadující lékařskou pomoc vždy volejte asistenční službu. UNIQA Assistance nepřetržitá služba 24 hodin denně tel.: +420 255 734 900 In case of emergency requiring medical assistance call assistance centre.

Limity Pojistného plnění:


Storno zájezdu:


V případě̌ storna zájezdu ze zdravotních důvodů (nebo z důvodů uvedených v pojistných podmínkách, např. úmrtí blízké osoby) je třebs tuto skutečnost naší cestovní kanceláři ohlásit písemně či e-mailem a to nejpozději v den odjezdu. Obdržíte od nás podrobné informace jak postupovat a seznam dokumentů, které je potřeba poišťovně doložit.

S jejich kompletací Vám budeme nápomocni a veškeré doklady poté předáme pojišťovně. V případě, že bude vše řádně doloženo, vrátí pojišťovna klientovi zpět 80 % z výše stornopoplatku cca do 30 dnů.

Pojistná událost